Ozone
Database Reports
Ozone Hole Watch

สรุปการติดตามชั้นบรรยากาศโอโซน

ผลการตรวจวัดความหนาของชั้นบรรยากาศโอโซน ด้วยด็อบสันสเปคโตรโฟโตมิเตอร์หมายเลข 90 ที่สถานีกรุงเทพฯ บางนา ในคาบปกติ 30 ปี พบว่ามีค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีเท่ากับ260 หน่วยด็อบสัน (Dobson Unit, DU) โดยช่วงข้อมูลรายเดือนอยู่ระหว่าง 242-275 DUความผันแปรของโอโซนเป็นไปตามฤดูกาลของแต่ละรอบปี โดยมักมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและต่ำสุดในเดือน ธันวาคม-มกราคม นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยรายปีมีแนวโน้มในทางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย