วันพิทักษ์ชั้นโอโซนสากล
International Day for the Preservation of the Ozone Layer

ในปี 1995 (พ.ศ. 2538) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้ยอมรับมติที่ 49/114 โดยประกาศให้วันที่ 16 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพิทักษ์ชั้นโอโซนสากล (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) เพื่อเป็นที่รำลึกถึงวันที่มีการลงนามในพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายโอโซน (Montreal Protocol) ในปี ค.ศ.1987 และเชิญชวนประเทศต่างๆ อุทิศวันนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในระดับประเทศที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพิธีสารมอนทรีออล และที่มีการแก้ไขต่างๆ
การรับรองโดยสมัชชาใหญ่
มติที่ 49/114 วันพิทักษ์ชั้นโอโซนสากล
(49/114 International Day for the Preservation of the Ozone Layer)
[On the report of the Second Committee (A/49/729/Add.6)]

มีการพิจารณา ความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อพิทักษ์ชั้นโอโซน ซึ่งกรองแสงแดดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่ส่องถึงพื้นโลก
การเน้น ความสำคัญของการส่งเสริมพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นโอโซนที่มีขึ้น ณ นครมอนทรีออล เมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) และการแก้ไขต่างๆ ต่อมาภายหลัง  รวมทั้งบทบาทที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมาธิการบริหารกองทุนพหุภาคี
การตระหนักในพันธกรณี  อันจะเห็นได้จากรัฐที่ลงนามและรัฐภาคีในพิธีสารมอนทรีออลตลอดจนองค์กรเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศให้วันที่ 16 กันยายน เป็นวันวันพิทักษ์ชั้นโอโซนสากล เพื่อรำลึกถึงวันที่มีการลงนามในพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายโอโซน ปี พ.ศ. 2530 โดยให้เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป
2. เรียกร้องให้เลขาธิการแห่งสหประชาชาติดำเนินการส่วนที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมให้วันพิทักษ์ชั้นโอโซนประสบความสำเร็จ
3. เชิญชวนประเทศสมาชิกทั้งหมด ให้ถือเอาวันนี้เป็นวันเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในระดับชาติ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของพิธีสารมอนทรีออลและที่มีการแก้ไขต่างๆ
4. มีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมให้เลขาธิการแห่งสหประชาชาติให้ข้อเสนอแนะ (ด้วยความเป็นกลาง) ถึงวิธีการของกิจกรรมที่ดำเนินอยู่ เพิ่มเติมและจัดให้มีทรัพยากรต่างๆ เพื่อความร่วมมือกับรัฐภาคีในการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติในวันสากลเพื่อพิทักษ์ชั้นโอโซน

 

 

 

 

web page hit counter