การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศ

ความจำเป็น

 

กรมอุตุนิยมวิทยาและองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ให้ความสำคัญของกิจการตรวจอากาศเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัย ไม่เพียงเท่านี้ยังรวมไปถึงกิจการด้านสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศอีกด้วย โดยเฉพาะคุณภาพอากาศซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตและระบบนิเวศน์โดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาวะของบรรยากาศโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสมดุลย์ธรรมชาติ อันสืบเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ผลกระทบต่างๆ ที่ทราบกันดีเช่น ภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซเรือนกระจก ภาวะรังสีอัลตราไวโอเลตที่พื้นโลกเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดลงของโอโซน มลภาวะเป็นพิษในเขตเมือง การเคลื่อนที่ของอนุภาคฝุ่นในบรรยากาศ และ ภาวะฝนกรด เป็นต้น ด้วยปัญหาต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อมนำมาซึ่งความรับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆ ด้านอุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุตุนิยมวิทยา กองตรวจอากาศ ดำเนินการโดยฝ่ายตรวจมลภาวะรังสีและโอโซน

จุดมุ่งหมายหลักของกิจกรรมการตรวจติดตาม คือการผลิตข้อมูล การศึกษาสภาวะของบรรยากาศ และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในด้านอุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศด้านต่างๆ เช่น การศึกษาวิจัยและการประยุกต์ในงานด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ในระดับประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก อาจกล่าวได้ว่าคุณค่าของกิจกรรมเหล่านี้มีไม่จำกัด หากจะสูงสุดเมื่อคนจำนวนมากนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ มากขึ้น

การตรวจติดตาม

 

เทคนิค/เครื่องมือ

 

Dobson Spectrophotometer

Brewer Spectrophotometer

    

Pyranometer

เครื่องวัดรังสีดวงอาทิตย์

   

Sunphotometer

เครื่องวัดฝุ่นละอองหรือความขุ่นมัวในบรรยากาศ

High Volume Air Sampler

 

Ion Exchange Chromatography

เครื่องวิเคราะห์น้ำฝนเพื่อทดสอบมลพิษในอากาศและในน้ำฝน

เราได้อะไรกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล WMO?


 

web page hit counter