ศูนย์โอโซนและรังสี กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

E-mail: ozone.tmd@gmail.com

โทร. 02 366 9378