พันธกิจ

ตรวจติดตาม/ วิเคราะห์โอโซนในบรรยากาศ และรังสีดวงอาทิตย์เพื่อพิทักษ์ชั้นโอโซน และการเตือนภัยระดับรังสีอัลตราไวโอเลต รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆในบรรยากาศ อันส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพมนุษย์ภายใต้กรอบงานโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโลก (Global Atmosphere Watch ) ของ WMO

กิจกรรม

1. การติดตามตรวจวัดโอโซน เพื่อกิจการอุตุนิยมวิทยาและอนุสัญญาเวียนนาเพื่อพิทักษ์ชั้นโอโซน (Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2522

2. การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนระดับรังสีอัลตราไวโอเลต เพื่อกิจการอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยรังสีอัลตราไวโอเลตอันเป็นผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2547

3. การติดตามตรวจวัดรังสีดวงอาทิตย์ เพื่อกิจการอุตุนิยมวิทยา และสนับสนุนการวิจัย/พัฒนาด้านพลังงานทดแทน

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2507

4. การติดตามตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (aerosol) เพื่อกิจการอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับรังสีดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมลภาวะในบรรยากาศ

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2552

5. การสนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET)

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2541

6. แผนงานติดตามตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก(Greenhouse Gas)

 

web page hit counter