สารทดแทนและเป็นมิตรกับโอโซน

Alternative Ozone-friendly

 

ปัจจุบันมีการผลิตในประเทศอุตสาหกรรมกันอย่างกว้างขวาง แม้ในประเทศกำลังพัฒนาเช่น อินเดีย จีน บราซิล   ผู้ผลิตสินค้าต่างๆมีการตื่นตัวในการลดการใช้สาร CFCs และหันมาใช้สารทดแทนเป็นส่วนประกอบในการผลิต โดยมีระบุในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการใช้สาร CFCs หรือใช้สารทดแทนต่างๆ ซึ่งได้แก่

 

1.      ภาคของเครื่องทำความเย็น

ก.      ตู้เย็นผลิตใหม่  (New refrigeration units) ใช้สารทดแทนเป็น HFC-134a, สารไฮโดรคาร์บอนต่างๆ HFC blends, HCFC 22 และ แอมโมเนีย

ข.      เครื่องปรับอากาศ (Air-cooled air conditioning units) ใช้ HFC-134a, HFC blends

ค.      เครื่องทำน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ (Chiller equipment) ใช้ HFCs, HCFC และ HFC blends

ง.      เครื่องปรับอากาศรถยนต์ (Mobile Air Conditioners) ใช้ HFC-134a, HFC blends

 

2.      ภาคการผลิตโฟม

 

ใช้สารทดแทนที่ศักยภาพการทำลายโอโซนเป็นศูนย์ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์  ไฮโดรคาร์บอนต่างๆ HFC-152a หรือ HFC-134a และ HCFCs

 

3.      ละอองสเปรย์ (Aerosols)

 

ใช้สารทดแทนได้แก่ สารไฮโดรคาร์บอนต่างๆ เช่น โพรเพน บิวเทน และ ไอโซ-บิวเทน HCFC, HFCs ไดเมธิล อีเทอร์ และ เพอฟลูโอรอลอีเทอร์ เป็นต้น

 

4.      การทำลายเชื้อโรค 

ใช้สารทดแทนที่ศักยภาพการทำลายโอโซนเป็นศูนย์ ได้แก่ เอธิลีนออกไซด์ 100% ส่วนผสมของเอธิลีนออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ การสเตอริไรซ์ และ การใช้ฟอร์มัลดีไฮด์ รวมไปถึง HCFCs ต่างๆ

 

5.      ตัวทำละลายคาร์บอนเตตระคลอไรด์

ใช้สารทดแทนเป็นสารอินทรีย์เช่น อัลกอฮอล์  คีโตน และ อีสเตอร์  หรือ ที่มีคลอรีนคือ เพอคลอโรเอธิลีน เป็นต้น  สารทดแทนเหล่านี้มีทั้งคุณและโทษ

 

6.      เครื่องดับเพลิง (Fire-Fighting)

ให้มีการใช้สารเฮลอน กรณีจำเป็นเท่านั้น ส่วนสารทดแทน เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ หรือผงแป้ง

 

7.      สารชะล้าง (Solvents)

ทดแทน CFC-113 และเมธิลคลอโรฟอร์ม เช่นการทำความสะอาดด้วยของเหลวและกึ่งของเหลว ใช้ไฮโดรคาร์บอน HCFCs เพอฟลูออโรคาร์บอน และ วิธีอื่นๆที่ไม่ใช่สารชะล้าง

 

8.      เมธิลโบรไมด์

ใช้สารทดแทนในขบวนการอบหรือพ่นในดิน ได้แก่  การใช้แสงอาทิตย์  การพ่นไอน้ำ การควบคุมทางชีวภาพ การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชไร้ดิน และสารเคมีเช่น คลอโรพิริน เมธัมโซเดียม  ดาโซเมต ฯลฯ

 

 

web page hit counter