Vertical Distribution of Ozone Over Bangkok

by Thai Meteorological Department

การกระจายตัวในแนวดิ่งของโอโซนเหนือบริเวณกรุงเทพฯ ตรวจวัดโดยด็อบสันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ณ กรมอุนิยมวิทยา บางนา ล่าสุด ( 5 กุมภาพันธ์ 2553) พบว่ามีความหนาแน่นสูงสุดที่ชั้นที่ 5 หรือ 25 กิโลเมตรจากพื้นดิน มีค่าประมาณ 60 หน่วยด็อบสัน (DU) และโอโซนในโทรโพสเฟียร์ประกอบกับโอโซนผิวพื้น หรือมลพิษโอโซน มีค่าประมาณ 30 DU โอโซนรวมทั้งบรรยากาศมีความหนาเท่ากับ 245 DU

สรุป: ชั้นโอโซนมีสภาวะปกติตามฤดูกาล โอโซนในโทรโพสเฟียร์ 12.2 %