วันพิทักษ์ชั้นโอโซนสากล 16 กันยายน

มติที่รับรองโดยสมัชชาทั่วไป

49/114  International Day for the Preservation of the Ozone Layer

[On the report of the Second Committee (A/49/729/Add.6)]


The General Assembly

การพิจารณา

ความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อพิทักษ์ชั้นโอโซน ซึ่งกรองแสงแดดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่ส่องถึงพื้นโลก

การเน้น

ความสำคัญของการส่งเสริมพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นโอโซนที่มีขึ้น ณ นครมอนทรีออล เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2530 และการแก้ไขต่างๆ ต่อมาภายหลัง  รวมทั้งบทบาทของคณะกรรมการบริหารกองทุนพหุภาคี

การยอมรับในข้อผูกมัด 

 ที่เกิดจาก การลงนามของรัฐและรัฐภาคีตลอดจนองค์กรเอกชนอื่นๆ ต่อพิธีสารมอนทรีออล  คือ

1.      ประกาศให้วันที่ 16 กันยายน เป็นวันวันพิทักษ์ชั้นโอโซนสากล เพื่อรำลึกถึงวันที่มีการลงนามในพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายโอโซน ปี พ.ศ. 2530  โดยให้เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป

2.      เรียกร้องให้เลขาธิการสหประชาชาติดำเนินการส่วนที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมให้วันพิทักษ์ชั้นโอโซนประสบความสำเร็จ

3.      เชิญชวนประเทศสมาชิกทั้งหมด ให้ถือเอาวันนี้เป็นวันเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในระดับชาติเพื่อพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายโอโซน

4.      ข้อเรียกร้องเพิ่มเติมให้เลขาธิการสหประชาชาติเสนอแนะถึงวิธีการที่เป็นไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียนต่อกิจกรรมที่ดำเนินอยู่  การเพิ่มเติมหรือคงไว้ซึ่งทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นตามความเห็นต่อความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการจัดและส่งเสริมกิจกรรมวันพิทักษ์ชันโอโซนสากล

 


พิธีสารมอนทรีออล

พันธกรณีต่อพิธีสารมอนทรีออลของไทย 

สารทำลายโอโซน

สารทดแทนและเป็นมิตรกับโอโซน

ขบวนการทางเคมีที่นำไปสู่การทำลายโอโซน

Ozone Hole

The Ozone Secretariat of UNEP

Ozone Action Newsletter

 

            

OZONE PAGE

web page hit counter