จัดทำโดยศูนย์โอโซนและรังสี กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา