ศูนย์โอโซนและรังสี Ozone and Radiation Center

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
   

 

 

Ozone Layer

แผนที่แสดงผลการตรวจวัดชั้นโอโซน ณ เวลาล่าสุด จากระบบตรวจวัดโอโซนทั่วโลก พบว่า การกระจายตัวของชั้นโอโซนค่อนข้างบางบริเวณเขตศูนย์สูตรและหนาแน่นบริเวณละติจูดสูงๆ หรือใกล้บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ อย่างไรก็ตามในฤดูกาลนี้ (กันยายน-พฤศจิกายน) โอโซนมีค่าต่ำกว่าปกติในรอบปี เนื่องจากการเกิดปรากฏการณ์รูรั่วโอโซน ("ozone hole" หรือโอโซนมีค่าต่ำกว่า 220 หน่วยด็อบสัน; DU) ที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งมักเกิดขึ้นทุกปีนับแต่ปี ค.ศ.1979 เป็นต้นมา


Weather Index for Air Quality

คาดหมายแนวโน้มสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 และคุณภาพอากาศ 6 พื้นที่ ของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ระยอง และสงขลา

 

UV Index

คาดหมายดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลตล่วงหน้า 7 วัน 25 พื้นที่ ทั่วประเทศไท

 

 

| Cookie Policy | Contact Us | Copyright ©2023- Ozone and Radiation Center | firefox recommended |