Mission Ozone UV PM2.5 Learning Reports

โอโซนล่าสุด

Ozone hole 2018

ภูมิอากาศโอโซนของประเทศไทย

 

วันพิทักษ์ชั้นโอโซนสากล

International Day for the Preservation of the Ozone Layer

16 กันยายน 2561

การติดตามภาพรวม PM 2.5 บริเวณประเทศไทย


 

UV Index Forecast

16-20 มกราคม 2562

ศักยภาพ UV Index สำหรับประเทศไทย

เพิ่มเติม >> 


ศูนย์โอโซนและรังสี กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถ. สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260 Email: ozone.tmd@gmail.com

 

 

web page hit counter